Algemene voorwaarden
boog-zwart boog

Wallbrink Crossmedia • Offerte, overeenkomst en bevestiging

PRIJSOPGAVE

Alle mondelinge en schriftelijke prijsopgaven van Wallbrink Crossmedia zijn vrijblijvend. De prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door onvoorziene veranderingen in de werkzaamheden.

SCHRIFTELIJK BEVESTIGING

Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd.

DRUKWERK

Op al onze drukwerk inkopen met een orderbedrag tot 1.000 euro dient het drukwerk volledig vooruit te worden betaald. Orderbedragen boven de 1.000 euro dient 50% aanbetaald te worden. Rest bij aflevering binnen 14 dagen.

PRIJZEN

Netto, exclusief BTW, uitgaande van de huidige lonen, papier- en materiaalprijzen.
Betaling : Uitgezonderd drukwerk, 14 dagen netto na factuurdatum.

DE UITVOERING: VERSTREKKEN VAN GEGEVENS

De opdrachtgever is verplicht al datgene te doen, wat wenselijk is om een tijdige en juiste levering door Wallbrink Crossmedia mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door tijdig aanleveren van volledige en duidelijke gegevens en materialen.

OPENBAARMAKING EN VERMENIGVULDIGING

Alvorens tot openbaarmaking of vermenigvuldiging wordt overgegaan dienen partijen de laatste drukproef of revisieproef van het ontwerp of de opmaak te controleren en goed te keuren.

TERMIJN VAN LEVERING

Een door Wallbrink Crossmedia opgegeven termijn voor het volbrengen van de opdracht heeft, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders wordt aangegeven, slechts een indicatieve strekking.

AUTEURSRECHT, MODELLENRECHT EN EIGENDOMSRECHT  

Het auteursrecht en het uitsluitend recht van tekening of model komen toe aan Wallbrink Crossmedia, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders wordt aangegeven.

EIGENDOM BIJ WALLBRINK CROSSMEDIA

Zolang geen nadere afspraken tussen Wallbrink Crossmedia opdrachtgever worden gemaakt met betrekking tot de overdracht van het eigendomsrecht op door Wallbrink Crossmedia beschikbaar gestelde materialen, zoals films, werktekeningen, ontwerp-schetsen en digitale media, etc., blijven deze eigendom van Wallbrink Crossmedia.

GEBRUIK EN LICENTIE: HET GEBRUIK

De opdrachtgever verkrijgt uitsluitend recht tot het gebruik van ontwerp en opmaak voor zover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bestemmingen en/ of oplage zoals die bij de opdracht zijn overeengekomen.

WIJZIGINGEN

Het is de opdrachtgever niet toegestaan om zonder toestemming van Wallbrink Crossmedia veranderingen in de definitieve ontwerpen of opmaak aan te brengen. De opdrachtgever dient bij een door hem gewenste wijziging Wallbrink Crossmedia als eerste in de gelegenheid te stellen om deze uit te voeren.

EIGEN PROMOTIE

Zolang hierover geen nadere afspraken zijn gemaakt, heeft Wallbrink Crossmedia de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor zijn eigen publicatie of promotie.

HONORARIUM

Honorarium bij gewijzigde opdracht Indien Wallbrink Crossmedia genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten door foutieve of niet tijdige aanlevering door opdrachtgever, zullen deze werkzaamheden apart worden berekend.

GEBRUIKSVERGOEDING

In het tussen partijen overeengekomen honorarium is tevens begrepen de vergoeding voor het uitsluitend recht van ontwerp of opmaak, voor zover dit betreft het recht van openbaarmaking of verveelvoudiging overeenkomstig de bestemmingen en/of oplage zoals die bij de opdracht zijn overeengekomen.

BETALING

Betalingsverplichting
Betalingen dienen plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien na het verstrijken van maximaal 30 dagen door Wallbrink Crossmedia nog geen betaling is ontvangen, is opdrachtgever in verzuim en is hij de op dat moment geldende wettelijk rente verschuldigd van het factuurbedrag.

OPSCHORTING

Bij het niet nakomen van zijn betalingsverplichtingen door de opdrachtgever worden alle door Wallbrink Crossmedia aan de opdrachtgever overgedragen rechten opgeschort tot op het moment waarop deze betalingsverplichtingen wel zijn nagekomen.

HERROEPEN EN BEËINDIGEN OPDRACHT  

Wanneer de opdrachtgever een verstrekte opdracht herroept, dient deze het gehele honorarium dat Wallbrink Crossmedia zou toekomen, bij gehele vervulling van de opdracht, alsmede alle bijkomende kosten tot op dat moment gemaakt, te voldoen.

DUUROVEREENKOMSTEN

Wanneer de werkzaamheden van Wallbrink Crossmedia bestaan uit het bij herhaling verrichten van werkzaamheden voor een uitgave, die regelmatig verschijnt, dan zal de daarvoor geldende overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gelden voor onbepaalde tijd. Deze overeenkomst kan slechts worden beëindigd door schriftelijke opzegging, met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van ten minste drie maanden.

BEEINDIGEN OPDRACHT

Wanneer er sprake is van zijn wil onafhankelijke omstandigheden, waardoor van Wallbrink Crossmedia redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat het de opdracht verder vervult, heeft Wallbrink Crossmedia het recht om deze opdracht neer te leggen, zonder dat het tot enige schadevergoeding gehouden is.


Neem contact op

Heeft u interesse of een supportvraag

John Wallbrink

Verkoop / Marketing
profile

Ondernemers helpen om hun onderneming te laten groeien, daar ligt
mijn passie en dat is al jarenlang mijn vakgebied.

026-8405644 @John
Wallbrink Crossmedia

Arnhemsestraatweg 19
6881 NB Velp Gld

026-8405644
[email protected]
profile

Jeroen Wallbrink

Technisch / Support

Al meer dan 6 jaar de steun en toeverlaat voor al onze relaties als
het gaat om het leveren van snelle support.

026-2133995 @Jeroen

© COPYRIGHT 2022 WALLBRINK CROSSMEDIA
ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN | ALGEMENE VOORWAARDEN